Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij One Consciousness Academy gelden de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen One Consciousness Academy en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als One Consciousness Academy en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen One Consciousness Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier, waarna de aanmelding door One Consciousness Academy bevestigd wordt per email,
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van One Consciousness Academy aan de cursist na een telefonische aanmelding.

Artikel 3. Uitsluiting van deelname

Het is voor deelnemers verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

One Consciousness Academy kan besluiten om een cursist niet toe te laten tot een cursus, wanneer er medische redenen zijn waardoor het risico van deelname naar het oordeel van One Consciousness Academy te groot is.

One Consciousness Academy behoudt zich daarnaast het recht voor om iemand van deelname uit te sluiten als hij/zij de voorwaarden niet nakomt.

Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door One Consciousness Academy. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annuleringKosten voor cursist
meer dan 4 weken voor het begin van de cursus100 euro annuleringskosten*
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus50% van de volledige cursuskosten**
minder dan 2 weken voor het begin van de cursusvolledige cursuskosten

* In het geval van annulering meer dan 4 weken voor het begin van de cursus gelden er annuleringskosten. In veel gevallen zal dit berekend worden met de aanbetaling die bij aanmelding is voldaan. Een aanbetaling is dan ook niet restitueerbaar.
Bij cursussen/webinars waarbij de volledige kosten lager dan 100 euro liggen gelden de totale aanmeldkosten als annuleringskosten in geval van annulering.
** Van toepassing indien 50% van de volledige cursuskosten meer bedraagt dan de annuleringskosten.

Bij verhindering mag een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vervanger vooraf schriftelijk aanmelden en voorwaarde is dat One Consciousness Academy akkoord gaat.

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling of compensatie. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan. Wanneer er gekozen is voor betaling in termijnen blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.

Artikel 5. Annulering One Consciousness Academy

One Consciousness Academy kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan uiteraard het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

One Consciousness Academy is gerechtigd het training- en of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen en/of om reden van kwalitatieve verbetering. Tevens behoudt One Consciousness Academy zich het recht voor zowel voor aanvang als gedurende de cursus de locatie van bijeenkomsten van de cursus te wijzigen.

Artikel 7. Prijzen

De prijzen voor cursussen zijn onder voorbehoud. One Consciousness Academy heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

Bij aanmelding vindt er direct een aanbetaling van 100 euro plaats indien de volledige cursuskosten meer dan 150 euro bedragen. Een factuur van het resterende bedrag wordt 6 weken voor aanvang van de cursus verstuurd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij een aanmelding korter dan 6 weken voor aanvang zal de factuur zo snel mogelijk verstuurd worden. Een gedane aanbetaling staat tevens vermeld op deze factuur.

Indien de volledige cursuskosten minder dan 150 euro bedragen, of in het geval van een online cursus, vindt de betaling direct plaats bij aanmelding. De factuur wordt in dat geval voor aanvang van de cursus gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Artikel 9. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het uitblijven van betaling zullen er maximaal 2 betalingsherinneringen volgen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan One Consciousness Academy overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele of schriftelijk overeengekomen cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht

Alle door One Consciousness Academy aan de student ter beschikking gestelde documenten en gegevens zijn door One Consciousness Academy zorgvuldig samengesteld. Zij bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De student is verantwoordelijk voor verder gebruik van de verstrekte informatie buiten de cursuscontext.

Het auteursrecht op door One Consciousness Academy uitgegeven flyers, teksten en cursusmateriaal ligt bij One Consciousness Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van One Consciousness Academy is het niet toegestaan deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te publiceren of anderszins te gebruiken of te exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. One Consciousness Academy heeft het auteursrecht op certificaten, werkboeken, logo’s, meditaties en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.


Algemene voorwaarden van de Meditatiekamer.

Open hier beneden de algemene voorwaarden voor ons online lidmaatschap ‘de Meditatiekamer’.

Log in